DONATE

2022 Assembly

Request Help in Albania

 

Where can I go to access help relating to human trafficking in Albania?

Mary Ward Loreto Foundation (www.albaniahope.com)

Tel: +355 44 500 388

info@marywardloreto.net

National Helpline: 116 006

To access help you can contact the Offices of Diplomatic Representations of the Republic of Albania in each respective European country. Albania has diplomatic missions in every European country.

Where do I get information about immediate care for a rescued victim in Albania?

Please inform the staff of Diplomatic Representations of the Republic of Albania (DRRA), in the European country where you suspect a person of Albanian citizenship, is a victim (PVT). The Officers of the Diplomatic Representations, upon receipt of information that a person of Albanian citizenship may be a trafficked victim, will immediately notify the Responsible Authority members.

The DRRA officer will contact the presumed victim and assess the needs and expectations for care and protection. The DRRA officer will obtain information about the process of identification or cooperation of victims of trafficking and opportunities for assistance in the specific European country, and will share such information with the victim and help him/her make a decision.

In case the potential victim wishes to remain in the European country.

The DRRA officer establishes contact with the agencies responsible for identification and assistance, and facilitates the identification and assistance process of the victim.

In case the potential victim wishes to return to Albania.

The DRRA officer cooperates with the Responsible Authority to arrange the voluntary return of the potential victim. The DRRA officer assists the potential victim to find accommodation in a safe and appropriate location until the time of his/ her return.

In the case of foreign victims of trafficking identified in the Republic of Albania the following procedure takes place:

  • the Responsible Authority member, from the Ministry of Foreign Affairs (MFA), who receives the request for assistance for the return of the foreign VoT, and the information from the institution/ agency in support of the request, calls for a meeting with the Responsible Authority on the case.
  • The Responsible Authority member prepares the request for the assessment of the social-economic and safety situation of the VoT upon return (if the VoT expressed this in the request), and submits it to the authorities responsible for the identification and protection of victims of trafficking in the country of origin.
  • The Responsible Authority member from the MFA, in consultation with the director in the office of the Responsible Authority, organizes the travel of the VoT. If the VoT wishes, these arrangements are communicated to the authorities in the country of origin responsible for the identification and protection of victims of trafficking, and/or may receive the VoT

Where do I get information about the rehabilitation process for victims of human trafficking?

In Albania there are state or non-state residential institutions licensed, according to the legislation in force, to provide assistance and protection services for persons who are potential victims of trafficking, victims of trafficking, and persons at risk of being trafficked.

The Albanian Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities (MOLSAEO) have created a full database of the above institutions operating in Albania, which is updated regularly and is easily accessible in MOLSAEO website.

Kush është RENATE?/ Rreth nesh:

Besimtarët në Europë të Bashkuar Kundër Trafikimit dhe Shfrytëzimit (RENATE) është themeluar nga një grup Besimtarësh të cilët përfaqësojnë disa kongregacione të ndryshme që punojnë kundër trafikimit të qenieve njerëzore në Europë. 

Vizioni

Të gjithë njerëzit janë krijuar në imazhin e Zotit. Ne, Besimtarët e Europës, besojmë në një botë ku çdokush ka të drejtën e dinjitetit njerëzor. Dinjiteti njerëzor nuk mund të kompromentohet. Prandaj punojmë që të çlirojmë botën nga trafikimi dhe shfrytëzimi.

Qëllimi

Të përgjigjemi në dritën e vlerave të Ungjillit ndaj çështjes së trafikimit të grave, fëmijëve dhe burrave.

Objektivat

Të zhvillojmë ndërgjegjen – zhvillimi i veprimtarive kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe kërkesës në rritje në të gjitha nivelet e shoqërisë në Europë, duke përdorur të gjitha format e teknologjisë modern dhe komunikimit;
• Rrjetëzimi dhe ndarja e burimeve, aftësive dhe njohurive;
• Të hulumtojmë dhe zbatojmë plane veprimi kundër kërkesës në rritje për abuzime të tilla në shtete të origjinës dhe destinacionit.

Anëtarësia në RENATE është e hapur ndaj:

• një Besimtar femër / mashkull –që punon/jeton në Europë;
• një personi të thjeshtë i cili punon me apo për Besimtarët në fushën kundër trafikimit në Europë;

Miqtë e RENATE:

• Të gjithë janë të mirëpritur për të mbështetur në mënyra të ndryshme: financiarisht, me aftësi dhe ekspertizë, lutje, etj;
• Ata vijnë nga të gjitha traditat e Besimit apo asnjë prej tyre;
• Do të marin përditësime dhe buletine;

Ne ju ftojmë të gjithë të bashkoheni me ne, në këtë Mision të Zotit.

Dhënia fund e trafikimit fillon me NE.

 

 

Ju lutem klikoni këtu për të lexuar fletëpalosjen e RENATE.

 

 Së bashku me Kishën, Shtetin dhe Shoqërinë Civile, në harmoni me përmbushjen e Objektivave të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim të Qëndrueshëm, Rrjeti RENATE është i përkushtuar që të:

• Punojë pa u lodhur për rehabilitimin e viktimave, të çlirojë botën nga shfrytëzimi seksual dhe për punë, skllavëria dhe heqja e detyruar e organeve.
• Të trajtojë shkaqet bazike të padrejtësisë sistemike që krijojnë dhe mbajnë gjallë këtë tregti të ndyrë të jetëve njerëzore.
• Të përdorë rrjetin e tij për të forcuar komunikimin dhe bashkëpunimin midis vendeve të origjinës, tranzitit dhe destinacionit.
• Të ofrojë mundësi për ri-integrimin e plotë të viktimave, të cilat mund të përfshijnë mbrojtjen në një strehë të sigurtë, sigurimin e dokumenteve të nevojshme dhe trajnimeve për një punë të denjë në mënyrë që viktimat të mund të rifitojnë dhe të kenë mundësi që të jetojnë plotësisht jetën.
• Të edukojë shoqërinë, sidomos të rinjtë që të konsiderojnë të gjitha format e trafikimit të njerëzve dhe shfrytëzimit si totalisht të papranueshme.
• Të sfidojë autoritete gjyqësore dhe civile që të miratojnë dhe venë në zbatim ligje që mbrojnë viktimat, u sigurojnë atyre kompensim të mjaftueshëm, ndëshkojnë klientët dhe blerësit dhe konfiskojnë asetet e kriminelëve.
• Të bashkëpunojë me median në përpjekje për të sjellë një zë të fuqishëm në vëmndjen e botës për të denoncuar të gjitha aspektet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe shfrytëzimit.
Na kontaktoni përmes formës së mësipërme ose zgjidhni një anëtar në një shtet tjetër duke përdorur hartën e mëposhtme: